Kto musi być poddany kwarantannie

 

Objaśnienia dotyczące oficjalnych zarządzeń w sprawie kwarantanny

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesów, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia stworzył podstawę prawną dla oficjalnych zarządzeń w sprawie kwarantanny*.

Osoby objęte rozporządzeniem będą informowane przez Urząd ds. Zdrowia tak szybko jak to możliwe oraz otrzymają objaśnienia dotyczące warunków kwarantanny, w tym zasad postępowania oraz czasu jej trwania. Urząd ds. Zdrowia skontaktuje się z wszystkimi osobami, które uzyskają pozytywny wynik testu, gdy tylko dostępne będą wyniki laboratoryjne.

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) kwarantanna jest zawsze zarządzana przez władze, jeśli istnieje wysokie ryzyko zakażenia nowym koronawirusem. Jest tak w przypadku, jeśli:

  • dana osoba uzyskała pozytywny wynik testu,
  • w ciągu ostatnich dwóch tygodni miał miejsce bliski kontakt z osobą zakażoną, posiadającą laboratoryjnie potwierdzoną diagnozę COVID-19 ,
  • w ciągu ostatnich 14 dni miał miejsce pobyt w obszarze ryzyka.

Także w innych przypadkach Urząd ds. Zdrowia może zarządzić kwarantannę.

Czas trwania kwarantanny

W przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu kwarantanna rozpoczyna się od momentu stwierdzenia pozytywnego wyniku. W przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu, przechodzących infekcję bezobjawowo, okres kwarantanny kończy się 10 dni po przeprowadzeniu testu. Z kolei w przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu i jednocześnie wykazują objawy chorobowe kończy się on 10 dni po wystąpieniu objawów oraz ich braku przez co najmniej 48 godzin.

Każdy, kto zauważy oznaki choroby wskazujące na zakażenie koronawirusem – takie jak kaszel, podwyższona temperatura lub gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku, przeziębienie, ból gardła, bóle głowy i kończyn oraz ogólne osłabienie – i wobec kogo Urząd ds. Zdrowia lub upoważniony lekarz zarządził przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa, musi poddać się samoizolacji w domu do czasu uzyskania diagnozy.

W przypadku członków gospodarstwa domowego osób, które uzyskały pozytywny wynik testu, kwarantanna rozpoczyna się natychmiast po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku testu osoby mieszkającej w gospodarstwie domowym. Kwarantanna kończy się najwcześniej 10 dni po przeprowadzeniu testu lub po wystąpieniu objawów u osoby, u której test dał wynik pozytywny.

Osoby, które rozmawiały z osobą zakażoną COVID-19 przez co najmniej 15 minut w odległości mniejszej niż 1,5 metra bądź na które osoba ta kaszlała lub kichała, albo które przebywały w pomieszczeniu o wysokim stężeniu zakaźnych aerozoli przez ponad 30 minut uznaje się za osoby kontaktowe kategorii 1. W przypadku osób kontaktowych kategorii 1 kwarantanna rozpoczyna się natychmiast po poinformowaniu ich o tym, że są osobami kontaktowymi kategorii 1 i trwa co najmniej 10 dni niezależnie od wyniku(-ów) testu(-ów). W tym okresie istnieje największe ryzyko wybuchu zakażenia. W indywidualnych przypadkach Urząd ds. Zdrowia może zarządzić inny czas trwania kwarantanny. Osoby, które miały kontakt kategorii 1, powinny prowadzić dziennik objawów podczas kwarantanny. Wzór takiego dziennika znajduje się na stronie www.rki.de.

Uczniowie, którzy mieli kontakt z uczniem z własnej klasy szkolnej lub poziomu kursu, który uzyskał pozytywny wynik testu, wyłącznie w kontekście szkolnym, mogą zostać uznani za osoby kontaktowe kategorii uczniów w klastrze. Osoby kontaktowe kategorii uczniów w klastrze muszą poddać się kwarantannie natychmiast po otrzymaniu informacji od Urzędu ds. Zdrowia lub osoby wyznaczonej przez Urząd ds. Zdrowia, np. dyrektora szkoły. Dla tych osób kontaktowych kwarantanna kończy się 10 dni po ostatnim kontakcie z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu. Od 5 dnia może być zakończona negatywnym wynikiem testu przeprowadzonego najwcześniej tego dnia.

W przypadku osób powracających z obszarów ryzyka należy przestrzegać specjalnych instrukcji zawartych w rozporządzeniu EQT dotyczącym wjazdu do kraju i kwarantanny.

Osoby kontaktowe kategorii 2

Na przykład osoba, która tylko przebywała w tym samym pomieszczeniu z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu, i nie miała z nią bliskiego kontaktu, jest uważana za osobę kontaktową kategorii 2, a kwarantanna nie jest zazwyczaj zarządzana, ponieważ istnieje mniejsze ryzyko zakażenia. Jednak każda osoba pracująca z osobami cierpiącymi na choroby współistniejące (szpital, opieka nad osobami starszymi itp.) powinna w każdym przypadku poinformować o tym swojego pracodawcę. Każda z takich osób powinna przeprowadzać codzienną samokontrolę pod kątem oznak choroby. Jeśli pojawią się oznaki choroby, należy pilnie poddać się badaniu.

Osoba kontaktowa osoby kontaktowej

Osoba, która miała kontakt z osobą z rodziny, kręgu przyjaciół lub znajomych, która z kolei miała kontakt z potwierdzonym laboratoryjnie przypadkiem zakażenia nowym koronawirusem, ale która jest całkowicie zdrowa, również nie musi być poddana kwarantannie. Taka osoba nie jest osobą kontaktową, nie wykazuje zwiększonego ryzyka zakażenia nowym koronawirusem i nie może nikogo zarazić. Jest ona „tylko” osobą kontaktową osoby kontaktowej.

Powyższe zasadnicze uregulowania mogą być weryfikowane i indywidualnie dostosowywane przez pracowników Urzędu ds. Zdrowia. Ponadto istnieją wyjątki, na przykład dla personelu medycznego. W tym przypadku wymagane są indywidualne konsultacje z Urzędem ds. Zdrowia.

Naruszenia nakazu kwarantanny

Naruszenia kwarantanny zarządzonej przez władze mogą być karane grzywną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.rki.de oraz www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung.

*W niniejszym tekście nie ma rozróżnienia między kwarantanną a izolacją.